Contact

winschoolprog@gmail.com

P.O.B. 11679 Tel Aviv-Jaffa 6111602

  • Facebook Social Icon

©2018 by Windows School Programs

 השתלמויות: לימוד דרך התנסות 

ההשתלמויות שאנחנו מציעות מבוססות על הניסיון הרב שצברנו במפגש של קבוצות קונפליקט בהקשר היהודי/ערבי. אנו מניחות שגם אם בכל אחת מאתנו מרכיבי זהות* חופפים לאחרות, חלק ממרכיבי הזהות הקיימים בכל אחת מאתנו, מתנגשים עם מרכיבי זהות אצל אחרות. המנגנונים האישיים והחברתיים המייצרים ומשמרים את הקונפליקטים הם דומים.

 

ההשתלמויות מאפשרות תהליך אישי, חד-זהותי** ורב-זהותי, תוך כדי התנסות אישית וקבוצתית במגוון כלים. החוויה האישית וההמשגה המלווה את ההתנסות מאפשרות להבין מתי, למה ואיך כדאי להשתמש בכל כלי במסגרת העבודה החינוכית, בהקשר יומיומי או בהקשר של מפגש רב-זהותי / דו-לאומי מובנה. 

*מרכיבי זהות -  לאום, דת, מגדר, מוצא ועוד.   ** חד-זהותי  - קבוצה המשוייכת לאפיון מסויים בתוך מרכיב הזהות. רב-זהותי – מפגש בין שתי קבוצות זהות או יותר, למשל מזרחיות ואשכנזיות.

השתלמות לעבודה עם ערכת "חלונות"

סדרת סדנאות המבוססות על קריאה מונחית של טכסטים מתוך כתב-העת  "חלונות"

כתב-העת הערבי-עברי "חלונות" יצא לאור בין השנים 1994-2011 ושימש מרחב לנוער פלסטיני וישראלי לשתף בחוויות, רגשות, מחשבות ודעות. כתב-העת הופץ בין השאר בבתי-ספר והווה השראה למורות להכנת מערכי שיעור סביב תכניו במסגרת שיעורים מאזרחות ואמנות, ועד להסטוריה, ספרות ועוד.

 

צוות העמותה יצר אף הוא מערכי שיעור שהופעלו על ידי מורות או במסגרת סדנאות שהונחו על ידי הצוות. אספנו את הניסיון המצטבר לתכנית בת 6 מפגשים של 90 דקות. ערכת התכנית כוללת עותקים של כתב-העת, מערכי שיעור, מגוון הפעלות ואמצעי עזר.

מודל חינוך

לחיים משותפים

פיתוח מודל בית ספרי/קהילתי לחינוך לחיים משותפים – על בסיס חד-לאומי או דו-לאומי.

אנחנו מאמינות שכדי להביא לשינוי בר-קיימא בתפיסות יש צורך בעשייה מערכתית משותפת להנהלות בתי הספר, מועצות התלמידים והקהילות שבתוכן פועלים בתי-הספר.

 

הצוות החינוכי של העמותה ערוך להציע לבתי-ספר מודלים של עבודה מערכתית משותפת וללוותם לאורך זמן. במסגרת זו נבחן עם מרכיבי קהילת בית-הספר את הרגשות והצרכים, את התפיסות והעמדות, ונגבש ביחד תכנית עבודה רב-שנתית שתטמיע את נושא החיים המשותפים במרחב הבית-ספרי.

 

התאמת התכניות למסגרות אחרות

התכניות המוצעות כאן הן חלק ממגוון תכניות שפותחו ב"חלונות" ויושמו לאורך השנים.

 

נשמח להיפגש אתך כדי לבחון התאמת תכניות אלה ואחרות לצרכים ולמסגרת שבה את פועלת, במסגרת החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי.

 

חשוב לנו להתאים את התכניות להרכב האנושי, לצרכים הייחודיים של כל קהילה, למסגרות הזמן והתקציב, ועוד. עם זאת, כל התכניות שלנו הן תכניות ארוכות טווח, שנועדו לאפשר למשתתפות בהן זמן מספיק לחוות תהליכים משמעותיים.

הכשרה דו-לאומית

השתלמות צוותי חינוך לפיתוח ויישום תכניות  מפגש בין בתי-ספר יהודים וערבים.

רוצות להביא קולות אחרים לכיתה? רוצים ליצור שיח מאפשר ובונה? להתמודד בעצמכן עם הקונפליקטים שבחברה באווירה פתוחה וכנה, תוך רכישת כלים להתמודדות עם מצבים טעונים בכיתה?

התוכנית מתקיימת בהובלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים משרד החינוך מחוז תל אביב  ו"חלונות - אפיקים לתקשורת" והיא מיועדת לבתי ספר מכלל זרמי החינוך.

התכנית מקנה גמול השתלמות.