top of page

 תכניות חינוכיות:

חיים משותפים המבוססים על ערכים של דמוקריה, שוויון והוגנות

.

 

התמודדות עם האתגרים שמציבה החברה המגוונת בישראל, מתחילה בשיתוף מכבד של המרחב במסגרות החינוכיות השונות. אין מדובר בהתמודדות קלה, שכן לכל אחד ואחת מאיתנו מרכיבי זהות המתנגשים עם חלק ממרכיבי זהותו של האחר. אך, באמצעות עבודה מובנית ומעמיקה, קונפליקטים ניתנים לגישור.

עלינו להיות מודעים לתהליכים שיצרו קונפליקטים בין קבוצות, ולפתח התבוננות ביקורתית לגבי התפיסות הרווחות בקרב כל קבוצה, מקורן והשפעתן על החיים המשותפים. עלינו להיות מוכנים להרחיב את התפיסות שלנו הן לגבי הקבוצה השניה והן לגבי קבוצת האם שלנו. לבסוף, יוכל כל אחד מהצדדים לקחת אחריות פעילה ולנקוט בצעדים העשויים לקדם חיים משותפים הוגנים.

 

על בסיס ניסיונה במפגשים בין קבוצות זהות, מציעה עמותת חלונות תכניות שמטרתן להקנות כלים לגורמי חינוך להתמודדות עם אתגרי החיים משותפים. התכניות השונות משלימות האחת את השניה, וכן עומדות כל אחת בפני עצמה בהיותן תכניות ארוכות טווח, המאפשרות למשתתפות ולמשתתפים לחוות תהליכים משמעותיים תוך התנסות בכלים החדשים שירכשו.

 

נשמח לתאם פגישה לבחינת התאמת התכניות לצרכים הייחודיים של כל קהילה, להרכב האנושי ולמסגרת הזמן והתקציב, בחינוך הפורמאלי והלא פורמאלי. 

מודלים חינוכיים

הכוונה בהטמעת הנושא חינוך לחיים משותפים במסגרת החינוכית הקיימת. 

ערכות למידה

סדרת סדנאות המבוססת על קריאה מונחית של טקסטים. 

השתלמויות

השתלמות צוותי חינוך לפיתוח ויישום תכניות מפגש בין בתי-ספר יהודים וערבים, מכלל זרמי החינוך.

 

התכנית מוצעת בשיתוף עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים של משרד החינוך.

 

התכנית מקנה גמול השתלמות.  

bottom of page