top of page

מודלים חינוכיים

כדי להביא לשינוי בר-קיימא בתפיסות יש צורך בעשייה מערכתית משותפת להנהלות בתי הספר, מועצות התלמידים והקהילות שבתוכן פועלים בתי-הספר.

הצוות החינוכי של עמותת חלונות ערוך להציע לבתי-ספר מודלים של עבודה מערכתית משותפת וללוותם לאורך זמן. במסגרת זו נבחן עם מרכיבי קהילת בית-הספר את הרגשות והצרכים, את התפיסות והעמדות, ונגבש ביחד תכנית עבודה רב-שנתית שתטמיע את נושא החיים המשותפים במרחב הבית-ספרי.

bottom of page