top of page

"אחת החוויות החזקות שעברתי בחלונות היתה להיות חלק מקבוצה שמתמודדת באומץ עם המחלוקות בינינו"

תכניות חינוכיות

כדי להגיע לחיים משותפים המבוססים על ערכים של דמוקרטיה ושוויון יש להעשיר את ההתנסות האישית ואת ארגז הכלים המסייעים לגורמי החינוך להגיב באופן בונה למצבים טעונים כמו ביטויים של שנאה, גזענות, הדרה ואף אלימות.

התכניות החינוכיות של חלונות נועדו לחזק את צוותי החינוך בפיתוח מיומנויות פרקטיות ורגשיות המאפשרות התמודדות אמיתית עם המציאות המורכבת של חיינו כאן.

הגישה

בכל אחת ואחד מאתנו קיימים מרכיבי זהות רבים. חלקם חופפים למרכיבי הזהות של אנשים אחרים וחלקם מתנגשים עימם. כך, מפגש בין חברי קבוצות קונפליקט אינו רק מפגש בין פרטים מרקעים שונים, אלא גם מפגש בין מטענים היסטוריים אחרים, עולמות ידע שנבנו מחשיפה למקורות שונים, ובין חוויית יומיום ותפיסת עתיד שונות. 

חיים משותפים על בסיס דמוקרטיה, שוויון וזכויות אדם

bottom of page