Contact

winschoolprog@gmail.com

P.O.B. 11679 Tel Aviv-Jaffa 6111602

  • Facebook Social Icon

©2018 by Windows School Programs

הגישה: התמודדות כנה בעזרת כלים מתאימים

הציר המארגן במשרד החינוך לכבוד שבעים שנה למדינה הוא: "חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה, חוזים את העתיד".

 

במסגרת זו הצוות החינוכי של העמותה מבקש לחלוק עם בתי-ספר את הניסיון הרב שצברנו בהתמודדות משותפת, יהודית וערבית, עם העבר הקרוב והרחוק, ועם האתגרים שחיים משותפים מזמנים לנו בהווה ובעתיד.

 

לשיטתנו, כדי לקדם עתיד בטוח והוגן לכולנו, השאלה המרכזית היא מה המשמעות של חיים משותפים לכל אחד ואחת מאתנו ואיתה שאלות כגון למה צריך? ומה אם אין? מה מאפשר? מה מעכב? על מה אפשר לוותר? מה הם הקווים האדומים? מנסיוננו, חשוב להתמודד עם כל נושא שהוא, רגיש וכאוב ככל שיהיה, ואפשר לעשות זאת בעזרת כלים מתאימים.

המתודות 

התכנית החינוכית של "חלונות" התפתחה לאורך שנים, כמענה לצרכים שעלו בעבודת הכתבות הצעירות של כתב-העת הערבי-עברי "חלונות".

 

בשלב הראשון, במסגרת הכנת דור המייסדות של הכתבות לפעול כעיתונאיות, פיתחנו תכנית ללימודי עתונאות ותקשורת המדגישה הן  את הזכות לביטוי חופשי והן את הזכות לדעת. בהמשך, הגבנו לקשיים שהתעוררו בעקבות הידע שהכתבות מרקעים שונים שיתפו אלה עם אלה, בפיתוח כלים להתמודדות רגשית, ולבחינת הידע ולארגונו.

 

הכלים צמחו מתוך עבודת העתונאות והם מבוססים על כתיבה והתכתבות, ראיונות ומחקר עיתונאי, עבודת צוות למען מטרה משותפת ועוד.

תיאוריית השינוי 

המפגש בין משתתפות מרקעים שונים מכיל לא רק מפגש בין-אישי, אלא גם מטען הסטורי שנושאת כל משתתפת, עולם הידע שבנתה בעקבות חשיפה למקורות המידע שהיו זמינים לה, החוויה היומיומית בחייה ותפיסת העתיד. הן מגיעות למפגש לא רק ממציאות שונה (למעט יוצאות מן הכלל) אלא גם ממקום שונה בהיררכיה החברתית /פוליטית.

 

כדי להביא לשינוי בגישות ובהתנהגות שלהן לקראת חיים משותפים הוגנים, יש ליצור תחילה שינוי ברגשות ובתפיסות. בניית תוכנית משמעותית מצריכה היכרות מעמיקה הן עם התהליכים שהביאו ליצירת קהילות שונות ולמתחים ביניהן והן עם מורכבות התהליכים שמאפשרים שינויים אלה.

הצורך

מרובים הסכסוכים בחברה שלנו, והסיבות מרובות אף הן ועל כך נכתוב עוד בהמשך.

כאן בחרנו להציג כמה נתונים מסקר* בקרב בני נוער בנושא דמוקרטיה:

כ- 40% מבני הנוער היהודים לא מוכנים ללמוד בכיתה מעורבת של תלמידים חילוניים ודתיים.

כ- 41% מבני הנוער היהודים לא מוכנים לגור באותו בניין עם משפחה ערבית.

כ- 45% מבני הנוער היהודי וכ- 30% מבני הנוער הערבי בהתאמה, לא מוכנים ללמוד בכיתה מעורבת של תלמידים יהודים וערבים

.

* מכון סמית, 2015

יש לנו עוד הרבה לומר בעניין. בקרוב...