top of page

הגישה: תיאוריית השינוי של חלונות

שינוי דרך ממפגש בין קבוצות זהות ובתוכן - תהליך מומבנה של הרחבת ידע בליווי רגשי

על מנת שחברי וחברות קבוצות קונפליקט יוכלו לחיות חיים משותפים הוגנים, יש לאפשר, בין השאר,  שינוי רגשי המתבסס על הרחבת תפיסת המציאות של כל צד - הן בתהליך נפרד, במסגרת מפגשים בתוך כל קבוצה, והן בתהליך משותף, במסגרת מפגשים בין קבוצות הקונפליקט.

במקרים רבים, כשחברות וחברי קבוצת קונפליקט נפגשים, הם נושאים מטען רגשי של כעס, פחד, תסכול, שנאה ועוד. למעשה, כתוצאה מחוויות טראומטיות אישיות, מהזדהות עם חוויות טראומטיות של בני קבוצה אחרים, או כתוצאה מחשיפה למקורות מידע חלקיים וחד-צדדיים, חברי קבוצות קונפליקט נוטים לתפוס עצמם כמי שנעשה להם עוול ואת

חברי הקבוצה האחרת כאחראים לכך. התפיסה, לפיה ״צרכי הצד השני באים על חשבון הצרכים שלי״  ומדרדרת רבים לכעס וייאוש, ולמחשבה שהפתרון היחיד הוא ניצחון של צד אחד על האחר והכתבת ההוויה על ידי הצד המנצח. לפי תיאוריית השינוי של חלונות, על מנת לשחרר את מקום הקורבן ולפנות מקום ללקיחת אחריות, על כל אחד מהצדדים לעבור תהליך העצמה בתוך מסגרת קבוצת האם שלו - העצמה אשר תאפשר להתחיל את מסע השינוי ממקום יותר פתוח ובטוח. כאמור, בשל חשיפה סלקטיבית למקורות, אנשים מחזיקים לרוב במידע חלקי, מגמתי או אף מוטה. לכן, לא פעם, כאשר חברי קבוצות קונפליקט נפגשים, הם נחשפים למידע חדש, שלעיתים סותר את המידע הקיים בו הם מחזיקים, הן לגבי ה"צד השני" והן לגבי ה"צד שלהם". אמנם, חשיפה שכזו למידע חדש וסותר לעתים קרובות מערערת את הידע הקיים ומביאה לטלטלה רגשית, אולם בו זמנית גם מהווה הזדמנות לבחינת המציאות כפי שאנו רגילים לתפוס אותה. רק דרך הטלת ספק במקורות מידע קיימים, חיפוש ביקורתי ומובנה אחר מקורות מידע חדשים, והתמודדות עם סתירות ביניהם, במידה וישנן, ה ניתן להגיע לשינוי בתפיסת העצמי ובתפיסת האחר.

למעשה, לפי תאוריית השינוי של חלונות, ראיה עמוקה של כל אחד ואחת את קבוצת האם שלו היא תהליך הכרחי. במידה ובמהלך אותה בחינת מציאות מתבהר שקבוצת האם פועלת בניגוד לערכיה המוצהרים, עלולים להתעורר רגשות קשים של אבדן, כעס ואכזבה מקבוצת האם, או אף התערערות תחושת השייכות אליה. בתחילה, על מנת להתמודד עם רגשות שליליים שכאלו, מופעלים באופן טבעי מנגנוני הגנה המצדיקים והמשמרים את האמון בקבוצת האם. רק בהמשך, בזכות הבנת התהליכים האישיים/חברתיים/פוליטיים שהביאו למצב הנוכחי, ובזכות ראיית המורכבות הפנימית של כל אחת מהקבוצות ויחסי הכוח שבתוכן, יכולה הראייה הביקורתית כלפי קבוצת האם להפוך ליותר אמפטית ולפחות שיפוטית. או אז, ניתן לחזור ולחוש שייכות לקבוצת האם תוך תפיסת מציאות מפוכחת באשר לפערים ביחסי הכוחות שבין הקבוצות, ולמנגנונים המשמרים פערים אלו ומנציחים את המציאות. באמצעות היווכחות חברי כל קבוצה במקומות בהם ידם על העליונה מתאפשרת הכרה ברגשות ובצרכי הקבוצה השניה - הכרה המאפשרת בתורה הכרת הקבוצה השניה ברגשות ובצרכי הקבוצה הראשונה בהיבטים אחרים, וחוזר חלילה. 

תיאוריית השינוי של חלונות גורסת כי שינוי מהותי כתוצאה מאירוע חד פעמי, משמעותי ככל שיהיה, הוא נדיר. למעשה, רוב תהליכי השינוי התודעתיים והרגשיים מתרחשים כלל ללא מודעות, בין מפגשים, ולאו דווקא במהלך המפגשים עצמם. בנוסף, מאחר ותהליכי השינוי התודעתיים והרגשיים מתרחשים במקביל ובאופן ספיראלי, לווי רגשי הוא קריטי - הן באמצעות אנשי מקצוע והן באמצעות חברי קבוצת האם המשמשים כקבוצת תמיכה.

bottom of page