top of page

  הכשרה דו-לאומית: משיתוף במרחב הכיתתי לחיים משותפים במרחב הציבורי

תכנית ההשתלמות של חלונות נועדה לפתח ראיה רחבה לגבי קונפליקטים בין קבוצות, ולתת לגורמי חינוך כלים להתמודדות בכיתה עם הרגשות שאותם קונפליקטים מעלים. כל זאת תוך כדי תהליך אישי וקבוצתי אינטלקטואלי ורגשי

נושאים מרכזיים:

  • מרכיבי החברה בישראל והדינמיקה ביניהם.

  • ​מקורות מידע והאופן בו מתפתחות תפיסות.

  • רגשות וצרכים – מקומם ביצירת מרקם חברתי בחברה בכלל ובכיתה בפרט.

  • ערכים דומים, ערכים שונים.

  • איך לדבר נושאים מושתקים.

  • מתחרותיות לשיתוף.

  • ​המורה כמודל.

אפשרויות ביצוע

  • כתכנית חד-לאומית לבתי-ספר יהודים או ערבים*, כהכנה לקראת פעילות משותפת בעתיד.

  • כתכנית משותפת לשני בתי-ספר, יהודי וערבי, המתכננים להפעיל תוכניות מפגש בעתיד, או המפעילים ממילא תכניות מפגש ומבקשים להעשיר את הצוותים העוסקים בכך.

תאריכים מדוייקים לביצוע ההכשרה וחלוקה לימים ושעות יתואמו עם בתי הספר.

מבנה ההכשרה

התכנית בנויה משתי השתלמויות, 30 שעות בכל אחת.

השתלמות א׳ - תוך התנסות אישית/קבוצתית, חד ודו-לאומית*, המאפשרת ראייה רחבה של מורכבות היחסים בין הקבוצות, מקנה ההשתלמות כלים פדגוגיים להתמודדות עם מצבים טעונים בכיתה, הנובעים מקונפליקטים בין קבוצות.

השתלמות ב׳ - מאפשרת התנסות בפיתוח משותף ושוויוני של תכניות מפגש  דו-לאומיות ובהנחייתן. השתלמות זו מיועדת למי שעברו את ההשתלמות הראשונה או התנסות מקבילה, ומעוניינות ומעוניינים לפתח ולהנחות תכניות מפגש במסגרת בית הספר.

התכניות מקנות גמול השתלמות.

*ניתן להתאים את התכנית להתנסויות בין קבוצות זהות שונות.

bottom of page