Contact

winschoolprog@gmail.com

P.O.B. 11679 Tel Aviv-Jaffa 6111602

  • Facebook Social Icon

©2018 by Windows School Programs

  הכשרה דו-לאומית: משיתוף במרחב הכיתתי לחיים משותפים במרחב הציבורי

מבנה ההכשרה

התכנית בנויה משתי השתלמויות, 30 שעות בכל אחת. 

ההשתלמות הראשונה תתמקד בתהליך אישי/קבוצתי, חד ודו-לאומי המאפשר התמודדות אישית עם המטען הרגשי כלפי הנושא, תוך כדי לימוד משותף ופיתוח ראייה רחבה יותר של מורכבות היחסים בין קבוצות שונות בחברה בישראל בכלל ובין יהודים וערבים בפרט. רכישת הכלים להתמודדות עם מצבים טעונים בכיתה נעשית תוך כדי התנסות בהם והמשגה מתמשכת של התהליך. ההשתלמות תעניק הבנה הן למורכבות הרגשית בהקשרים אלה והן למורכבות המפגש הדו-לאומי בין בתי"ס.

ההשתלמות השנייה תאפשר המשך התהליך האישי והקבוצתי תוך כדי התנסות הן בפיתוח משותף ושוויוני של תכניות מפגש והן בהנחיית עמיתות במסגרת תרגול של התכניות שיפותחו. היא מיועדת למי שעברו את ההשתלמות הראשונה או התנסות מקבילה, ומעוניינות לפתח ולהנחות במסגרת ביה"ס תכניות מפגש דו-לאומי או תכניות חד-לאומיות העוסקות בנושאים אלה.

 

אפשרויות ביצוע:

•     כהכשרה משותפת לשני בתי-ספר, ערבי ויהודי, שממילא מפעילים ביחד תכניות מפגש

       ומבקשים להעשיר את הצוותים העוסקים בתחום.

•     כתכנית משותפת לשני בתי-ספר, יהודי וערבי, המתכניים להפעיל תכניות מפגש בעתיד.

•     כתכנית חד-לאומית לבתי-ספר יהודים או ערבים, כהכנה ראשונית לקראת פעילות משותפת

       בעתיד.

 

מצורפת התכנית המלאה (סילבוס) בפיזור שעות אפשרי של 3 מפגשי הכנה ועיבוד ושני סופי-שבוע. אפשרות נוספת לפיזור השעות היא 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד - חלקם חד-לאומיים וחלקם דו-לאומיים. תאריכים מדוייקים לביצוע ההכשרה וחלוקה לימים ושעות יתואמו עם בתי הספר.

נושאים מרכזיים

•       מרכיבי החברה בישראל והדינמיקה ביניהם

•       מקורות מידע והאופן בו מתפתחות תפיסות

•       רגשות וצרכים – ומקומם ביצירת מרקם חברתי בחברה בכלל

         ובכיתה בפרט

•       ערכים דומים, ערכים שונים

•       איך לדבר נושאים מושתקים

•       מתחרותיות לשיתוף

•       המורה כמודל

מטרות ההשתלמות

•    העלאת המודעות למורכבות נושא החיים המשותפים,מה מאפשר

      אותם ומה מעכב, בראייה כוללת של מגוון קבוצות האוכלוסיה

      בארץ.

•    התמודדות רגשית עם מגוון נושאים בהקשר של חיים  

      משותפים, פיתוח ראייה רחבה והבנה מעמיקה יותר של נושאים

      אלה.

•    בחינה ביקורתית של התפיסות הרווחות, מקורן והשפעתן           

      על האפשרות לחיים משותפים.

•    חיזוק היכולת להכיל ולהגיב באופן בונה למצבים טעונים

      בכיתה.

•   הקניית כלים פדגוגיים להתמודדות עם תפיסות שגויות

     ודעות קדומות וביטויים שלהן כגזענות, אלימות, הדרה ועוד.